دستگاه ارت سنج کلمپی دیجیتال ST-3355:


دستگاه ارت سنج کلمپی دیجیتال ST-3355:,ارت,سنج,کلمپی,دیجیتال,st-3355,ارت سنج کلمپی دیجیتال st-3355,کلمپی ارت سنج  دیجیتال st-3355,استاندارد,standardکلمپ استاندارد,st-3355.آرتسنج,ارتسنج,ارتسنج کلمپی st-3355
نمایش در اندازه واقعی

دستگاه ارت سنج کلمپی دیجیتال ST-3355:

دستگاه ارت سنج کلمپی دیجیتالST-3355:

-ارت سنج کلمپی دیجیتال با کیف کامل جهت سنجش میزان ارت از روی کابل

-دارای LCDبزرگ جهت نمایش اعداد ودارای صفحه LCDچراغدار


جزییات بیشتر


دستگاه ارت سنج کلمپی دیجیتال ST-3355:

دستگاه ارت سنج کلمپی دیجیتالST-3355

Web Statistics Clicky