ترمومتر سه کارهST-IR99


ترمومتر سه کارهST-IR99  ,ترمومتر سه کارهst-ir99,ترمومتر سه کارهst-ir99استاندارد,ترمومتر سه کاره standard,st-ir99,ترمومتر,سه کاره,st-ir99,استاندارد
نمایش در اندازه واقعی

ترمومتر سه کارهST-IR99

مخصوص اندازه گیری دماهای عمومی اعم از صنایع غذایی

صنایع کنترل تهویه و پزشکی و الکترونیک و تاسیسات

محدوده اندازه گیری غیر تماسی (-35 to 260 )

محدوده اندازه گیری با پراب نفوذی (-40 to 260 )

محدوده اندازه گیری با پراب سطحی انبری : (-40 to 200 )

Web Statistics Clicky